Espais Naturals

1- Sa Comuna de Llorito

És una garriga amb pinar que ocupa 131 Ha del terme de Lloret. La Comuna està situada a una alçada mitjana de 135 metres i les seves grans extensions planenques sols es veuen interrompudes per dues depressions que s’anomenen Comellar del Ras i Comellar des Carnatge o de Sa Comuna.

En el lloc conegut com s’Aljub hi ha una capella dedicada a Sant Francesc, patró dels ecologistes, i a la Mare de Déu de la Panada.

L’origen d’aquest espai comunal és un dels més antics de Mallorca, ja que es remunta al segle XII i més concretament a l’Alqueria de Manresa (la garriga comuna de l’alqueria de Manresa). Aquesta garriga comuna era explotada pels habitants de Llorito que hi engreixaven petites guardes de bous, someres, porcs, ovelles i indiots. L’any 1927 la Comuna fou inscrita com a mont d’Utilitat Pública, amb el número 4 del catàleg.

2- Vegetació

La vegetació actual a Sa Comuna és el fruit d’una important i continuada acció humana en aquest espai. La comunitat més significativa és la garriga, resultat de la degradació de l’alzinar, i que ara s’acompanya de l’omnipresent pi. Altres arbre que hi trobam són els xiprers, ullastres i garrovers, a més de qualque redol d’alzinar.

Les lianes també hi són representades amb el rotaboc, la vidalba, la rotgeta, l’aritja i l’esbatzer.

És un estrat inferior localitzam el matapoll, la mata, el llampúdol, i l’estepa llimonenca, la negra i la blanca.

Finalment, a l’estrat més baix s’hi troben les herbes com el fenàs, la ceba marina, les orquídies, les esparregueres i els cards i bolets.

3. Fauna

A la Comuna hi són presents nombrosos insectes, alguns aràcnids com l’aranya, la taràntula o la molesta paparra, i els rèptils, representats pel dragó i la serp d’aigua.

Altra classe ben representat són els mamífers. Aquí són freqüents el conill, l’eriçó, el mostel i la rata cellarda, i rarament es poden veure veure la llebre, la geneta i el mart.

Però el grup més abundant a la Comuna són, sense dubte, els ocells. Entre aquests destaquen el que hi viuen tot l’any com són el puput, el busqueret de cap negre, la sòl.lera, el pinsà, el garrafó, el verderol, la cadernera i el gorrió, entre d’altres. Els ocells migradors arriben a la Comuna la terrola, el capsibot, el cap-xeregany, el rossinyol, etc, mentre que amb el fred els visitants són el tord cellard, l’estornell, el ropit, l’ullet de bou, i el xàtxero.

Altres ocells que poden ésser vists a Sa Comuna són el xoric, l’òliba i el mussol, la perdiu, la tórtora i el tudó, la cega i el sebel.lí.